RELINING OCH RÖRRENOVERING

Tidigare fanns bara ett alternativ, nämligen att byta de befintliga rören och göra ett sk. traditionellt stambyte. Ett stambyte medför stora arbeten med att riva och bila i väggar samt bjälklag för att sedan återställa allt. För boende och företagare i huset är det ett mycket störande ingrepp som pågår under lång tid och man kan oftast inte bo kvar i huset.

Tekniken har gått framåt och nu kan man istället förnya stammar i fastigheter, även stammar som är svåra att nå. Det kallas relining eller rörrenovering och innebär avsevärt mycket mindre störningar för boende, men har också stora ekonomiska fördelar jämfört med vanligt stambyte i fastigheten.

Med dagens teknik är relining jämförbart med helt nya rör. Det ställer dock krav på rätt genomförande och rätt materialval. Det dyker upp fler och fler leverantörer inom relining och stamrenovering på marknaden och därför är det viktigare än någonsin att förlita sig på experter.

Relining hus

Ett traditionellt stambyte är dessutom förknippat med stor energiförbrukning och CO2 -utsläpp; först måste man riva för att komma åt rör/stammar, avfallet skall transporteras och deponeras, och slutligen skall nya rördelar samt yt- och tätskikt produceras, transporteras och installeras.

Rivning av ytskikt, håltagning, kassering av rör, kopplingar, ventiler, isolering etc genererar enligt Boverket cirka 1,4 ton avfall per stambytt lägenhet. Avfall som bara i bästa fall sorteras på ett riktigt sätt. Vid relining byggs nya, foglösa, rörsystem inuti befintliga rör vilket håller nyproduktion av rördelar och yt- och tätskikt till ett minimum.

Relinade rör och plaströr har också en yta som ger ett markant bättre flöde som inte heller försämras med tiden, vilket är fallet för andra rör som rostar och/eller utsätts för filmbildning. Ackumulerat under rörens totala livslängd blir det stora skillnader i miljöpåverkan.

RELINING AVLOPP

RELINING TAPPVATTEN

Branschens utveckling går framåt, speciellt vid renovering av tappvattenrör. Här används numer ett reliningmaterial som istället för plast är kiselbaserat och därför också registrerat i BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus. Materialet är utvecklat och producerat i en ISO-certifierad fabrik i Sverige där allt kvalitetskontrolleras innan leverans.

smart-vvc-relining-tappvatten

Tillvägagångssätt Relining Tappvatten

Efter en initial rengöring, där rören torkas ut och blästras metallrena, förs reliningmaterialet in i systemet med hjälp av tryckluft. Då rören är fullständigt belagda härdas systemet. Resultatet är ett nytt foglöst system fritt från framtida korrosion och beläggningar samt med ett fullgott vattenflöde. Metoden är applicerbar på rör av koppar, järn och galvaniserat stål med en diameter på 6-100 millimeter.

SMART-VVC

Hög bakterietillväxt i varmvattenledningar, vattenskador, hög vattenkonsumtion på grund av väntetid tills varmvatten kommer fram eller problem med att varmvattnet inte blir riktigt, riktigt varmt är alla symptom på att varmvattencirkulationen inte fungerar som den ska. SMART-VVC är en patenterad lösning som tillverkaren menar lönar sig redan inom en 3-5 års period.

Tsmart-vvc-koppling-relining-tappvattenillvägagångssätt Smart-VVC

En cirkulationsslang (PEX) i förs in i tillflödesröret för varmvatten. Slangen kan tack vare sin beskaffenhet antingen skjutas eller sugas på plats. För att på ett enkelt vis installeras förs slangen in i röret genom en patenterad specialkoppling.

Längst upp i stammen sugs vatten tillbaka med hjälp av en cirkulationspump och på så vis skapas cirkulation i stammen.

I källaren installeras även en injusteringsventil och varmvattnet återcirkuleras till panna/värmeväxlare med korrekt temperatur.

Genom att installera SMART-VVC i stående varmvattenstam erhålls full funktion oavsett om det tidigare funnits VVC eller inte.

Saknar du metod, funktion eller produkt?

Texterna på denna sida beskriver funktionen på de största befintliga metoderna på marknaden idag. Som konsulter försöker vi hålla oss uppdaterade om marknadens utveckling. Är du tillverkare eller leverantör och har en ny metod eller produkt som är testad och godkänd? Meddela oss på info@flando.se.